1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ชุดที่ 30 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติปรับลด การส่งคืนสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับคําแนะนําจากนายทะเบียนสหกรณ์ โดยจาก เดิมให้ส่งคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ไม่เกิน 24 งวด เป็นให้ส่งคืนเป็นงวด รายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ไม่เกิน 12 งวด และหากสมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สัญญาเดิมยังไม่หมด จะกู้ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อส่งคืนเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินต้นใน สัญญานั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จํากัด โทรศัพท์ 0-3851-6731ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด