1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด หมวดที่ 4 ข้อ 11. ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ชุดที่ 30 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีมติขยายการ ส่งคืนต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ, เงินกู้สวัสดิการสมาชิก และเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการ ต่าง ๆ