1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 3 และข้อ 6 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562 หมวด 2 ข้อ 5. ซึ่งกำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน และข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่ 4 ข้อ 10 การรับฝากเงิน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 30 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 มีมติให้สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนรวมกับเงินฝากได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน หากสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินฝากรวมกันเกินจากจำนวนดังกล่าว สหกรณ์ฯจะปรับลดโดยถือการส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นหลัก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลีี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด โทรศัพท์ 0-3851-6731

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด