1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 30 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ด้วยเป็นการสมควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.50 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 1.25 ต่อปี

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี ลดลงเหลือร้อยละ 1.75 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลีี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด โทรศัพท์ 0-3851-6731

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด