1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. มาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกส่วนและกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยสมาชิกสามารถขอพักชำระเงินต้น แต่ยังชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ดาวน์โหลดเอกสารพักชำระเงินต้นได้ที่นี่ คลิก