1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงินรับฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์อมมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด หมวดที่ 4 ข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 30 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19 ธันวามคม 2562 มีมติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม สมาชิก 1 ท่านสามารถฝากได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ต่อบัญชี โดยไม่รับรวมกับยอดเงินฝากที่หักจากเงินได้รายเดือน เปลี่ยนเป็น สมาชิก 1 ท่านสามารถฝากได้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน โดยให้รวมกับยอดเงินฝากที่หักจากเงินได้รายเดือนด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

เอกสารประกาศ