1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิการยน 2562 แทนคณะกรรมการดำเนินการที่ว่างลงดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครกรรมการได้ที่นี่