1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด: เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด: เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 29) ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีมติให้สมาชิกยืน่เอกสารขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ที่นี่