1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ

"ให้สมาชิกฝากเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน ต่อบัญชี โดยไม่รวมกับยอดเงินที่สมาชิกฝากโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป"