ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสธท.) และไม่ได้ให้หักค่าต่ออายุสมาชิกจากเงินปันผลขอให้ดำเนินการนำส่งได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หาก ...

image description

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสหกรณ์ฯ จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการค้ำประกัน : สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันเงินกู้ในแต่ละประเภท ได้ไม่เกิน 6 สัญญา (นับแยกกัน) ...