ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

ด้วย ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 อนุมัติทุนส่งเสริม การ ...


image description

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด (ชุดที่ 31) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษา ...


image description

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 (นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ...


image description

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัต หมวดที่ 4 และข้อ 10 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวั ...


image description

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินงานและการกํ ...