1. หน้าแรก
  2. คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 28

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 28

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ปรึกษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการสหกรณ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและผู้จัดการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ