เงินฝาก


ประเภทเงินฝากออมทรัพย์


ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

รับฝากได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อบัญชี
 • เปิดบัญชี 100 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากรายวันตามยอดเงินคงเหลือและทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
 • สามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลา
 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์
 • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องนำบัตรประจำประชาชนพร้อมสมุคคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์


รับฝากได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อบัญชี
 • เปิดบัญชี 1,000 บาทขึ้นไปเพียงบัญชีเดียว
 • กรณีมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
 • ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป 
 • ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่สหกรณ์
 • การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องนำบัตรประจำประชาชนพร้อมสมุคคู่ฝากมาด้วยทุกครั้ง

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย ติดต่อขอออกสมุดใหม่ ได้ที่สหกรณ์ แนบเอกสารดังนี้
 1. นำใบรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานจากสถานีตำรวจ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของเจ้าของบัญชี
 3. สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
เจ้าของบัญชี ผู้รับมอบอำนาจ
 • ใบถอนเงินฝากสหกรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี ตามที่ให้ตัวอย่างไว้กับสหกรณ์ 
 •  ฝากบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ฉบับจริง มาด้วย
 •  ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

(ปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน เวลา 15.30 น.ทุกวันทำการ)